Ο Παπαγάλος των θεριακλήδων


Οδός Πειραιώς - Το ιστορικό εργοστάσιο Λουμίδη
«Το βέβαιον δε είναι ότι πρώτοι οι Αραβες κατά τον 15ο αιώνα μ.Χ. μετεχειρίσθησαν τον καφέν ως οικιακόν ποτόν. Πόθεν όμως ούτοι επενόησαν την χρήσιν τούτου είνε άγνωστον. Κοινώς αποδίδεται η ανακάλυψις εις Αραβα καμηλοβοσκόν, όστις παρετήρησεν ότι οσάκις αι κάμηλοι βόσκουσαι έτρωγον εκ των καρπών της κοφφέας, την νύκταν εκυριεύοντο υπό αϋπνίας και ήσαν ζωηρότεραι.

Εκ δε τούτου λαβών αφορμήν ηγούμενος μοναστηρίου τινός μετεχειρίσθη επιτυχώς τους καρπούς τούτους, ήτοι τον καφέν, ίνα εμποδίση τους μοναχούς του να κοιμώνται. Εκ τούτου οι Αραβες λαβόντες αφορμήν, εδίδαξαν πρώτοι την οικιακήν χρήσιν του καφέ» έγραφε ο γιατρός Ι. Πύρλας στην «Πραγματεία περί του καφέ» που εξέδωσε το 1848 στην Αθήνα ­ πρόκειται για την πρώτη γνωστή στην ελληνική βιβλιογραφία έκδοση για τον καφέ.

Η διάδοση του καφέ όμως στην Ελλάδα έχει και αυτή τη δική της ιστορία και όπως είναι φυσικό είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον χώρο όπου σερβιριζόταν, το περιώνυμο πλέον καφενείο.

Ο ίδιος συγγραφέας γράφει λοιπόν ότι «Εις την ελευθέραν Ελλάδα αγνοούμεν θετικώς πότε εγνώσθη ο καφές, είναι δε πολύ πιθανόν ότι πρωίμως εγνώσθη, διότι οι Τούρκοι πολλάκις κατακτήσαντες την χώραν διεκοίνωσαν τον καφέν εις τινάς των κατοίκων. Επί Τουρκίας η χρήσις τούτου περιωρίζετο εις τας τουρκικάς οικίας, μόνον δε εκ των εγχωρίων οι κατοικούντες εν ταις πόλεσιν εγνώριζον τούτον και τον μετεχειρίζοντο, διότι και καφενεία ήσαν και καφεπώλαι υπήρχον μονοπωλούντες τον καφέν.Το ΒΗΜΑ onLine - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Υπόθεση Τοπαλούδη

Πολεοδομικές Αναβαθμίσεις

Σαπωνοποιία Παπουτσάνης