Αφοί Λούλη

Ο πρώτος Αλευρόμυλος στο Βόλο
Νικόλαος Λούλης - Ιδρυτής Αευροβιομηχανίας
Ο ιδρυτής του ομίλου Νικόλαος Λούλης (επάνω) και ο πρώτος μύλος στον Βόλο (δεξιά)Το ΒΗΜΑ onLine - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«Η αλευροβιομηχανία είναι ο αρχαιότερος βιομηχανικός κλάδος της Ελλάδος και ανάγεται εις εκείνας τας βιομηχανίας αίτινες προήλθον εκ της εξελίξεως της οικοτεχνίας. Κατά την βιομηχανικήν απογραφήν του 1920 υφίσταντο εν όλω εν Ελλάδι 5.879 μικροί και μεγάλοι αλευρόμυλοι με 13.673 εργάτας και κινητήριον δύναμιν 40.664 ίππων. Εκ τούτων όμως μόνον περί τους 100 είναι κυλινδρόμυλοι εφοδιασμένου με νεώτατας εγκαταστάσεις» έγραφε ο κ. Ξενοφών. Ζολώτας στη μελέτη του «Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιομηχανίσεως» (Εν Αθήναις, 1926).

Η οικογένεια Λούλη φημίζεται ότι παραμένει «οικογένεια μυλωνάδων» για έξι ολόκληρες γενιές, αν και εκτός από «μυλωνάδες» έβγαλε και πολιτικούς. Η καταγωγή της προέρχεται από το Fieri της Κεντρικής Αλβανίας ­ ενώ μία από τις ρίζες της έλκει την καταγωγή της από τον Ελληνισμό της Ρουμανίας ­ και είναι ίσως μία από τις λίγες οικογένειες που έχουν κατορθώσει να συγκροτήσουν το γενεαλογικό δέντρο τους στη διάρκεια των τριών τελευταίων αιώνων.

Σχετικά (1) Μουσείο Λούλη - Απ' το Σιτάρι στο Ψωμί (2) Μύλοι Λούλη - Την εποχή της σποράς μάθαινε, την εποχή του θερισμού δίδασκε, και το χειμώνα απολάμβανε William Blake 1757 1827